החזר מס רכישה ומס שבח – אימתי?

ביטול עסקת מקרקעין המזכה בהחזר מס הרכישה

בעת רכישת מקרקעין בישראל הרוכש משלם בד”כ (למעט מקרים: מסוימים) מס רכישה שהינו כשיעור מעלות נכס המקרקעין הנרכש בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ומכירה), התשכ”ג-1963 (להלן: “חוק מיסוי מקרקעין”). השאלה הנשאלת היא: מה דין מס הרכישה (או מס השבח) ששולם אם וכאשר עסקת הרכישה מתבטלת? שאלה זו מובילה לשאלה מורכבת יותר: מתי רואים בעסקת רכישת המקרקעין כעסקה שבוטלה ובגינה יש להחזיר למשלם את מס הרכישה (או מס השבח)?

מהו יום ביצוע עסקת מקרקעין שיש בה תנאי מתלה ?

יום ביצוע עסקת מקרקעין שיש בה תנאי מתלה

לא אחת עולה הסוגיה – מהו יום ביצוע עסקת מכר מקרקעין כאשר בחוזה שנחתם בין הצדדים, נכלל תנאי מתלה ? כלומר, האם יום ביצוע העסקה הוא עם החתימה על הסכם המכר או רק במועד בו יתקיים התנאי המתלה ?

כיצד בוחנים זכאותו של “עולה חדש” להטבה במס הרכישה ?

עולה חדש

כידוע, מחוקק המשנה התקין את תקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל”ה-1974 שכותרתה: “פטור לעולה” (להלן: “התקנה”). כותרת התקנה מטעה, כיוון שאינה מעניקה פטור ממס רכישה אלא הקלה בשיעורי מס הרכישה שמטרתה להיטיב עם עולה חדש בבואו לרכוש דירת מגורים, בית עסק או קרקע פנויה.