החזר מס רכישה ומס שבח – אימתי?

ביטול עסקת מקרקעין המזכה בהחזר מס הרכישה

בעת רכישת מקרקעין בישראל הרוכש משלם בד”כ (למעט מקרים: מסוימים) מס רכישה שהינו כשיעור מעלות נכס המקרקעין הנרכש בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ומכירה), התשכ”ג-1963 (להלן: “חוק מיסוי מקרקעין”). השאלה הנשאלת היא: מה דין מס הרכישה (או מס השבח) ששולם אם וכאשר עסקת הרכישה מתבטלת? שאלה זו מובילה לשאלה מורכבת יותר: מתי רואים בעסקת רכישת המקרקעין כעסקה שבוטלה ובגינה יש להחזיר למשלם את מס הרכישה (או מס השבח)?

מהו יום ביצוע עסקת מקרקעין שיש בה תנאי מתלה ?

יום ביצוע עסקת מקרקעין שיש בה תנאי מתלה

לא אחת עולה הסוגיה – מהו יום ביצוע עסקת מכר מקרקעין כאשר בחוזה שנחתם בין הצדדים, נכלל תנאי מתלה ? כלומר, האם יום ביצוע העסקה הוא עם החתימה על הסכם המכר או רק במועד בו יתקיים התנאי המתלה ?