האם דירה מוזנחת עדיין מהווה “דירת מגורים” ?

האם דירה מוזנחת נחשבת דירת מגורים ומחויבת בתשלום מס?

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “החוק” או “חוק מיסוי מקרקעין”) מגדיר מהי “דירת מגורים” ואף מגדיר מהי “דירת מגורים מזכה”. החוק מעניק הטבות במס שבח, עד כדי מתן פטור, אם וכאשר נמכרת “דירת מגורים מזכה”, כל עוד המוכר עומד בתנאים שנקבעו לכך בחוק.