איך מכירת דירה פטורה תחויב במס שבח ?

איך מכירת דירה פטורה תחויב במס שבח ?

כידוע, תושב ישראל (לעיתים גם “תושב חוץ”) המוכר דירתו היחידה בישראל זכאי בגינה לפטור מתשלום מס שבח, כמובן כל עוד הדירה והבעלים ממלאים את מכלול התנאים המנויים בסעיפים 49א ו- 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: “חוק מיסוי מקרקעין”).