תכנוני מס החייבים בדיווח !

זמן קריאה: 2 דקות
image_printלהדפסת המאמר

תזכורת חשובה – תכנוני מס החייבים בדיווח

ראוי לדעת ולזכור, כי רשות המיסים קבעה מספר פעולות, המכונות “תכנוני מס”, לגביהן קימת חובה על הנישום לדווח עליהם במסגרת הדו”ח השנתי בטופס מיוחד המיועד לשם כך.

הפעולות החייבות בדיווח קשורות למס הכנסה, מס שבח ומס ערך מוסף. רשימת אותן הפעולות החייבות בדיווח פורטו בתקנות, כך ש- תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס”ז-2006 מפרטות את הפעולות החייבות בדיווח הקשורות למס הכנסה ולמס שבח ואילו תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח), התשס”ז-2006 מפרטות את הפעולות החייבות בדיווח הקשורות למע”מ.

יש לציין, כי אין המדובר בפעולות שאינן מותרות ו/או חלילה – אינן חוקיות, אלא מדובר בפעולות שרשות המיסים מעונינת לדעת עליהן ולגביהן, כדי שתוכל לבחון אותן. אי דיווח על פעולות אלו עלול לגרור עיצומים כספיים ואפילו עד כדי אישומים פליליים.
הפעולות החייבות בדיווח:

לענין מס הכנסה

1 – תשלום דמי ניהול בסך 2 מיליון ש”ח ומעלה בין אדם לקרובו.

2 – מכירת נכס לקרוב תוך יצירת הפסד אצל המוכר של 2 מיליון ש”ח לפחות.

3 – הסבת הפסד לקרוב.

4 – הסבת רווח לקרוב לשם קיזוז מול הפסד שקיים אצל מקבל הנכס.

5 – מחילת חוב של לפחות 1 מיליון ש”ח, ע”י חבר-בני-אדם לחבר-בני-אדם אחר, שהינם “קרובים”.

6 – פירעון חוב של לפחות 1 מיליון ש”ח של בעל מניות מהותי, בתום שנת המס ויצירתו מחדש אח”כ.

7 – המחאת יתרת זכות שלא שולמה במלואה.

8 – רכישת חברה בהפסדים.

9 – פעילות באמצעות חברה זרה תושבת מדינה שאינה מדינה גומלת.

10 – פעילות באמצעות חבר בני אדם תושב מדינת אמנה.

11 – משיכת כספים מחברה משפחתית ללא חבות במס.

 

תכנון מס

לענין מס שבח

12 –  עיסקה למתן שירותי בניה תמורת רכישת זכות במקרקעין.

13 – עסקאות מפוצלות במקרקעין.

 

לענין מס ערך מוסף

14 – התקשרות עם בעל זכות במקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת
כקבוצה לרכישת הזכות ולבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן.

15 – החזקה, במישרין או בעקיפין, של מלכ”ר או מוסד כספי, באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי
השליטה בעוסק

 

לסיכום – הערה והארה –

קצרה היריעה לפרט לגבי כל תקנה את כל התנאים והפרטים לגביה, כגון: מתי חלה ? על מי חלה ? מי חייב בדיווח ? מתי חלה חובת הדיווח ? וכיוצא באלו פרטים חשובים.
לדוגמא:

תקנה 1חלה חובת דיווח לגבי תשלום דמי ניהול בסך 2 מיליון ש”ח ומעלה בין אדם לקרובו

ואולם זאת אך ורק אם בעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם על התשלום האמור אלמלא

הועבר לקרוב בשל אחד מאלה: (א)  לקרוב הפסד הניתן לקיזוז לפי הפקודה; (ב)  שיעורי המס החלים
על ההכנסת הקרוב נמוכים מאלה שחלים על הכנסתו של האדם; (ג)  ההכנסה בידי הקרוב פטורה
ממס; (ד)  הכנסת הקרוב איננה חייבת במס בישראל; (ה)  התשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב.

מועד הדיווח והחייב בדיווח – הדיווח על פעולה זו ייעשה על ידי המשלם את דמי הניהול. החובה תחול בשנת המס בה שולמו דמי הניהול או שנדרשו בניכוי כהוצאה.

 

ובכן, כפי שניתן להיווכח, ראוי ורצוי לקרוא את התקנות ולהתעמק במשמעותן ולמלא אותן ככתבן וכלשונן.

 

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

image_printלהדפסת המאמר

תזכורת חשובה – תכנוני מס החייבים בדיווח

ראוי לדעת ולזכור, כי רשות המיסים קבעה מספר פעולות, המכונות “תכנוני מס”, לגביהן קימת חובה על הנישום לדווח עליהם במסגרת הדו”ח השנתי בטופס מיוחד המיועד לשם כך.

הפעולות החייבות בדיווח קשורות למס הכנסה, מס שבח ומס ערך מוסף. רשימת אותן הפעולות החייבות בדיווח פורטו בתקנות, כך ש- תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס”ז-2006 מפרטות את הפעולות החייבות בדיווח הקשורות למס הכנסה ולמס שבח ואילו תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח), התשס”ז-2006 מפרטות את הפעולות החייבות בדיווח הקשורות למע”מ.

יש לציין, כי אין המדובר בפעולות שאינן מותרות ו/או חלילה – אינן חוקיות, אלא מדובר בפעולות שרשות המיסים מעונינת לדעת עליהן ולגביהן, כדי שתוכל לבחון אותן. אי דיווח על פעולות אלו עלול לגרור עיצומים כספיים ואפילו עד כדי אישומים פליליים.
הפעולות החייבות בדיווח:

לענין מס הכנסה

1 – תשלום דמי ניהול בסך 2 מיליון ש”ח ומעלה בין אדם לקרובו.

2 – מכירת נכס לקרוב תוך יצירת הפסד אצל המוכר של 2 מיליון ש”ח לפחות.

3 – הסבת הפסד לקרוב.

4 – הסבת רווח לקרוב לשם קיזוז מול הפסד שקיים אצל מקבל הנכס.

5 – מחילת חוב של לפחות 1 מיליון ש”ח, ע”י חבר-בני-אדם לחבר-בני-אדם אחר, שהינם “קרובים”.

6 – פירעון חוב של לפחות 1 מיליון ש”ח של בעל מניות מהותי, בתום שנת המס ויצירתו מחדש אח”כ.

7 – המחאת יתרת זכות שלא שולמה במלואה.

8 – רכישת חברה בהפסדים.

9 – פעילות באמצעות חברה זרה תושבת מדינה שאינה מדינה גומלת.

10 – פעילות באמצעות חבר בני אדם תושב מדינת אמנה.

11 – משיכת כספים מחברה משפחתית ללא חבות במס.

 

תכנון מס

לענין מס שבח

12 –  עיסקה למתן שירותי בניה תמורת רכישת זכות במקרקעין.

13 – עסקאות מפוצלות במקרקעין.

 

לענין מס ערך מוסף

14 – התקשרות עם בעל זכות במקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת
כקבוצה לרכישת הזכות ולבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן.

15 – החזקה, במישרין או בעקיפין, של מלכ”ר או מוסד כספי, באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי
השליטה בעוסק

 

לסיכום – הערה והארה –

קצרה היריעה לפרט לגבי כל תקנה את כל התנאים והפרטים לגביה, כגון: מתי חלה ? על מי חלה ? מי חייב בדיווח ? מתי חלה חובת הדיווח ? וכיוצא באלו פרטים חשובים.
לדוגמא:

תקנה 1חלה חובת דיווח לגבי תשלום דמי ניהול בסך 2 מיליון ש”ח ומעלה בין אדם לקרובו

ואולם זאת אך ורק אם בעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם על התשלום האמור אלמלא

הועבר לקרוב בשל אחד מאלה: (א)  לקרוב הפסד הניתן לקיזוז לפי הפקודה; (ב)  שיעורי המס החלים
על ההכנסת הקרוב נמוכים מאלה שחלים על הכנסתו של האדם; (ג)  ההכנסה בידי הקרוב פטורה
ממס; (ד)  הכנסת הקרוב איננה חייבת במס בישראל; (ה)  התשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב.

מועד הדיווח והחייב בדיווח – הדיווח על פעולה זו ייעשה על ידי המשלם את דמי הניהול. החובה תחול בשנת המס בה שולמו דמי הניהול או שנדרשו בניכוי כהוצאה.

 

ובכן, כפי שניתן להיווכח, ראוי ורצוי לקרוא את התקנות ולהתעמק במשמעותן ולמלא אותן ככתבן וכלשונן.

 

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות לעו”ד (ו-רו”ח) יוסי קורן- בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתחומי המיסים, והינו בעל משרד לעריכת דין. משמש גם כ- יו”ר (משותף) בוועדת מיסוי מקרקעין ארצית בלשכת עו”ד ו- מ”מ יו”ר פורום מיסים ארצי בלשכת עו”ד.

*אין לראות באמור במאמר זה כהמלצה לפעול כאמור בו, ובכל מקרה מומלץ כי לפני עשיית פעולה יש להיוועץ ולקבל חוות דעת מקצועית מאיש מיסים.

לקביעת שיחת ייעוץ-