מתנות לחגים – מבחינת היבטי המיסים

לקראת החגים רבים מבעלי העסקים נוהגים להעניק מתנות לעובדיהם, ללקוחותיהם ו/או לספקיהם. המתנות לחגים, בד”כ, יכולות להנתן בשני אופנים: בצורת “תלושי שי” לרכישה ברשתות השונות או בצורה של מתנה (בקבוק יין, סלסלת מתוקים וכו’).

השאלה הנשאלת היא – האם בעצם הענקת המתנה יש היבטי מיסוי ? ואם כן, מה הם, וכיצד יש לנהוג לגביהם ?

מתנה המוענקת מהמעביד לעובד

סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה קובע כי כל “טובת הנאה”, בכסף או בשווה כסף (מוצר/שרות),  הניתנת לעובד ממעבידו עקב יחסי העבודה, תיחשב אצל העובד כ- “הכנסת עבודה”, ולכן היא תחויב במס הכנסה (וכן גם בביטוח לאומי) בידי העובד.

לאור זאת, העובד יידרש לשלם מס על פי שיעור המס השולי שלו. כמובן, שאם המעביד מעונין, באפשרותו לגלם את שווי המתנה לצורך מס, ובכך לא ייפגע השכר נטו של העובד. במקרה כאמור, העלות הישירה למעביד גדלה בגובה סכום המס החל על המתנה, לגבי אותו עובד.
לעניין מע”מ, הכלל הוא שאין לקזז מס תשומות גם אם קיבל המעסיק חשבונית מס בעבור המתנות שרכש בעבור עובדיו. לכן, שווי המתנה לצרכי מס הינו עלות המתנה כולל מרכיב המע”מ.

יודגש, כי מצד המעסיק נתפסת המתנה כאחד ממרכיבי השכר המותרים בניכוי כהוצאה.

כאמור, אחת המתנות הנפוצות הניתנות לעובדים בחגים הינם אותם “תלושי שי”, בגינם יש לחייב במס את העובד. בהקשר זה נשאלת השאלה: מהו שווי ההטבה שיש לזקוף להכנסת העובד, האם השווי הנקוב בתלושים או העלות בפועל למעביד (שהיא בד”כ נמוכה יותר) ?
עמדת רשות המיסים היא, כי במקרים של רכישה מרוכזת של תלושי שי בידי מעביד, ניתן לראות בהפרש שבין עלות התלושים לשווי הקניה שלהם כהנחה מסחרית הניתנת למעביד, ולכן שווי ההטבה, שיש לחייב בה את העובד, תהיה בגובה עלות התלושים למעביד (יובהר, כי כמובן גם לגבי מתנות אחרות שהמעביד זכה להנחה – החיוב אצל העובד יהיה בהתאם לסכום בו חויב המעביד).

להשלמת התמונה – יצוין, כי מתנה ממעביד לעובד לרגל אירועים אישיים (כגון: חתונה, לידה, ברית/ה וכדומה) אינה בגדר הכנסת עבודה, ועל כן אינה חייבת במס בידי העובד. מהיבט המעביד, בהתאם לתקנות מס הכנסה, מתנה כאמור עד סך של 210 ש”ח תותר בניכוי (לשנת המס 2017).

אישה מביאה מתנה

מתנה המוענקת לספק או לקוח

לגבי מתנות ללקוחות, לספקים ולאנשים הנמצאים בקשרים עסקיים עם נותניהן, אין הבחנה בין אם המתנה ניתנה לרגל החגים לבין אם המתנה ניתנה לרגל ארוע משפחתי/אישי. מקבל המתנה, שאינו שכיר אצל נותנה, אינו חייב במס בגין קבלתה. מצד שני, אצל נותן המתנה יותר סכום המתנה המוכר כהוצאה עד לסך של 210 ש”ח לאדם לשנה (לשנת המס 2017.( יובהר רק, כי על פי הוראות מס הכנסה על מנת שההוצאה תוכר יש לציין במסמך את שם המקבל, קשרו עם העסק ונסיבות מתן המתנה.

לסיכום, נקודה חשובה וראויה לציון

במקרים רבים הענקת ה”מתנה” מהווה מעין הליך שיווקי של בעל העסק. כדאי לדעת, כי לגבי הוצאות שיווק המחוקק לא קבע הגבלות ו/או מיגבלות לענין הסכומים שיותרו כהוצאה מוכרת.

בהזדמנות זו אאחל לכם ולמשפחותיכם שנה טובה, שנת בריאות, אושר ושגשוג !

  • סיכם, ערך וניתח: יוסי קורן, עו”ד ו- רו”ח